Mae'r Safon Genedlaethol a Chanllawiau Arfer Gorau ar gyfer Casglu ac Adneuo Archifau Archaeolegol yng Nghymru yn cynnwys cyfres o ddogfennau sydd â'r nod o ddarparu data a gwybodaeth archaeolegol a sicrhau eu bod yn sefydlog, yn gyson ac yn hygyrch i'r genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol. Mae'r Safon ar gyfer Archifo Archaeolegol yng Nghymru yn cynnwys set o egwyddorion lefel uchel. Dyma'r safon ar gyfer gwaith archifo archaeolegol y mae'n rhaid i archaeolegydd neu sefydliad sy'n gwneud unrhyw fath o waith archaeolegol sy'n arwain at archif ei chyrraedd.

 

Lluniwyd y ddogfen hon gan y Panel Cenedlaethol ar gyfer Archifau Archaeolegol yng Nghymru ac mae'n seiliedig ar A Standard and Guide to Best Practice for Archaeological Archiving in Europe. 

Mae'r Panel Cenedlaethol wedi teilwra'r ddogfen hon er mwyn diwallu anghenion penodol Cymru a chynnig canllawiau sy'n cefnogi Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016.

 


Mae'r Panel Cenedlaethol ar gyfer Archifau Archaeolegol yng Nghymru yn gorff cynghori a sefydlwyd gan Grŵp yr Amgylchedd Hanesyddol er mwyn hyrwyddo'r gwaith o ofalu am archifau archaeolegol Cymru ac annog pobl i fanteisio arnynt. Cytunir ar waith y Panel gyda Grŵp yr Amgylchedd Hanesyddol ac mae'r Panel yn adrodd ar hyn a materion sy'n ymwneud â rheoli archifau archaeolegol yng Nghymru yn effeithlon er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod o werth fel adnodd ymchwil, yn hygyrch i'r cyhoedd ac yn cael eu rheoli er mwyn sicrhau y bydd yn bosibl eu defnyddio yn y dyfodol.

 

Gall y Panel ddefnyddio arbenigedd o'r gwahanol sefydliadau a restrir isod y mae gan bob un ohonynt gynrychiolwyr ar y Panel.


 • Fforwm Archifau Archaeolegol

 • Amgueddfa Cymru

 • Cymdeithas Archaeolegwyr Llywodraeth Leol: Cymru

 • Cadw (Llywodraeth Cymru)

 • Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr: Grŵp Cymru

 • Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd (Llywodraeth Cymru)

 • Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

 • Cymdeithas Archaeoleg Amgueddfeydd

 • Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru

 • Y Cyngor Archaeoleg Brydeinig: Cymru

 • Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru

 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 • Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru

 • Prifysgolion Cymru (Adrannau Archaeoleg)

 

 

Dogfennau sydd ar gael fel ffeil 'zip' yma.